Disclaimer

Disclaimer

 

Deze site bevat algemene informatie. 2Be.Sure2 bvba werkt als onafhankelijk verzekeringstussenpersoon, als onafhankelijk tussenpersoon in hypothecaire kredieten en als onafhankelijk tussenpersoon in consumentenkredieten, erkend door FSMA. 2Be.Sure2 bvba oefent GEEN activiteiten uit van immobiliënmakelaar, GEEN activiteiten van bouwpromotor, GEEN activiteiten van projectontwikkelaar. Alle risico’s welke vermeld worden op deze site worden desgevallend – d.w.z. in geval u via de verzekeringsbemiddeling en/of kredietbemiddeling van 2Be.Sure2 bvba verzekeringscontracten en/of kredietcontracten wenst aan te gaan bij verzekeringsmaatschappijen en/of kredietinstellingen -  door 2Be.Sure2 bvba ondergebracht in verzekeringscontracten respectievelijk kredietcontracten op uw naam bij verzekeringsmaatschappijen respectievelijk bij kredietinstellingen met officiële erkenning door FSMA en met zetel in België. Desgevallend kunt u de exacte omvang van de waarborgen en/of kredieten terugvinden in de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen en de kredietinstellingen. U kunt de algemene voorwaarden alsdan raadplegen op de respectievelijke websites van de alsdan betreffende respectievelijke verzekeringsmaatschappijen en/of kredietinstellingen.

De informatie op deze website of die u verkrijgt via deze website, de webpagina's, simulaties en andere inhoud die u raadpleegt, heeft een louter informatieve waarde en vormt geen aanbod betreffende verzekeringsproducten, kredietproducten of financiële producten of financiële diensten. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.

De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.

2Be.Sure2 bvba zal de informatie op deze website op regelmatige tijdstippen controleren. De informatie en het materiaal die op deze website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.

2Be.Sure2 bvba kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal op deze website, de websites waarnaar eventueel wordt verwezen of de betrouwbaarheid van hun bronnen.

2Be.Sure2 bvba kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina's en publicaties op deze website of verkregen via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Het staat u volkomen vrij deze websites te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen in hoofde van 2Be.Sure2 bvba geen bemiddelingsrelatie tot stand tussen u en de derden. 2Be.Sure2 bvba kan geen garanties bieden voor de producten en diensten die op deze sites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de eigenaars of beheerders van de sites. 2Be.Sure2 bvba draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarmee deze website een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan. 2Be.Sure2 bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die u zou lijden door het gebruik van de informatie op de via deze links bezochte websites of in het kader van contracten gesloten op basis van deze informatie.

De informatie, webpagina's, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan 2Be.Sure2 bvba of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw eigen gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere rechten erin schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van 2Be.Sure2 bvba is het niet toegelaten deze informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

2Be.Sure2 bvba verbindt zich er toe de geldende wetgeving en reglementering na te leven, alsook alle gedragsregels die van toepassing zijn in de verzekeringssector en de kredietsector.

Door uw persoonsgegevens mee te delen via deze site, aanvaardt u dat ze worden verwerkt door 2Be.Sure2 bvba, als verantwoordelijke voor de verwerking en mits de bepalingen nageleefd worden van de Belgische wet van 30 juli 2018 tot uitvoering van de Europese Verordening AVG/GDPR (op 5 september 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, ter annulatie en vervanging van de wet van 8 december 1992 en zijn uitvoeringsbesluiten, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer) ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het beheer en de optimalisering van de relatie met u.

2Be.Sure2 bvba zal deze gegevens niet meedelen aan derden, behalve als er in hare hoofde een wettelijke of contractuele verplichting of een gewettigd belang bestaat.
U kunt deze gegevens raadplegen, laten verbeteren en indien nodig laten schrappen. U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De verwerkingen door 2Be.Sure2 bvba zijn aangegeven bij en opgenomen in het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, waartoe u zich eveneens kan wenden voor nadere informatie.

Referentiegegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking (maatschappelijke zetel):

2Be.Sure2 bvba  Merestraat 57   9300 Aalst – RPR Dendermonde – BTW: BE 0838.484.034