De 80% regel

De 80% regel

De 80% regel = “de in functie van de IPT gespaarde bedragen zijn fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat de som van het wettelijk pensioen + de aanvullende pensioenen van de “2de pijler” (**) samen (VAPZ enerzijds + POZ of IPT anderzijds), uitgedrukt in jaarlijkse rente, niet hoger zijn dan 80% van de normale bruto jaarbezoldiging (*) van het laatste jaar van de actieve loopbaan, de actieve loopbaan geschat op 40 jaren”.

Kort gezegd: de 80% regel = dat uw totale pensioenopbouw (uw wettelijk + aanvullende pensioenen “2de pijler” (**) samen) mag maximaal gelijk zijn aan 80% van uw laatste normale jaarlijkse brutoloon

(Wat u privé zelf spaarde via de “3de pensioenpijler” ( = Pensioensparen, Lange Termijnsparen)  telt niet mee om uw “80% regel” te berekenen.)

(*) Als “normale bruto bezoldiging” wordt aanvaard, de som van:

 • Uw vaste maandelijkse bruto bezoldiging
 • Uw extra bruto bezoldiging bedoeld als vakantiegeld
 • Uw extra bruto bezoldiging bedoeld als eindejaarspremie
 • Uw maandelijks geboekt voordeel van alle aard voor privégebruik van een firmawagen
 • Uw maandelijks geboekt voordeel van alle aard voor privé gebruik van roerende goederen van uw vennootschap, bijv. pc, laptop, smartphone…
 • Uw maandelijks geboekt voordeel van alle aard voor privé gebruik van onroerende goederen van uw vennootschap
 • Uw trimestriële persoonlijke sociale bijdragen die betaald zijn door uw vennootschap
 • Uw huurinkomsten, die als bezoldiging geherkwalificeerd worden, van een gebouw of kantoor dat u verhuurt aan uw vennootschap en waarvoor u een maandelijkse huur ontvangt
 • Andere voordelen die als bezoldiging geherkwalificeerd worden

Als “normale bruto bezoldiging” wordt NIET aanvaard:

 • Bruto bezoldiging die niet vast en/of niet maandelijks is
 • VAPZ bijdragen die uw vennootschap in uw plaats betaalt
 • Uw huurinkomsten, die als bezoldiging geherkwalificeerd worden, van een gebouw of kantoor dat u verhuurt aan uw vennootschap en waarvoor u een  trimestriële/semestriële/jaarlijkse huur ontvangt
 • Bonussen
 • Tantièmes
 • Eenmalige bezoldigingen
 • Uitzonderlijke bezoldigingen
 • Voordelen van alle aard die niet maandelijks geboekt worden
 • Het aanzuiveren van een debetsaldo van een rekening-courant door boeking van een overeenkomstige bezoldiging

(**)  De “2de pijler”-pensioenen = de aanvullende pensioenen die u opbouwt via uw beroepsactiviteit

Voor een goeie babbel hierover en een oplossing op uw maat: CONTACTEER.ONS